Аекваиринг

Акарта зку зкуи ахәаахәҭратә еиҿкаарақәеи рзы ҧыжәарас иҟоу. Абанк аекваирингтә каҭа ирмарианы алалара.
Амобилтә операторцәа рсим-картақәа хәыда-ҧсада рыҭареи аимадара амаҵзурақәа рыхә ашәара
Шәара шәеиҿкаара аҧхьаӡаратә операциақәа рыла атехнологиатә, аинформациатә, аҧхьаӡаратә маҵзура адгалара

амыруга (POS-терминалқәа) хәыда-ҧсада асервистә маҵзура адгалара
аусзуҩцәа акартақәа рыла аоперациа амҩаҧгашьа атехника хәыда-ҧсада дырҵара

Ауалафахәтәы проект

 • Иахьатәи ҳаамҭа инақәыршәаны
  ауалафахәы азоужьра
 • Иаҭаху адокументқәа
  имараианы реиқәыршәара
 • Иреиҵаӡоу
  ахарџьқәа
 • Актуалреи
  аҭира аццакреи
Анаплакқәа рзы аҧыжәара
зныкала анаплакы аусзуҩцәа руалафахәқәа рхыҧхьаӡалара;
аҳасабеилыргара аусура армариара
аусуратә процесс аиҕьтәра – иҟаӡам акассаҟны агәаран ақәгылараан аамҭа ацәырӡра;
ашәарҭадара – Абанк ахы иаднаҵоит анапынҵа аҧара рацәаны амҩангареи аҵәахреи рзы аҭакҧхықәра
Аусзуҩцәа рзы иҟоу аҧыжәара
аамҭа аиҷаҳара – анаплакы акассаҟны агәарана ақәгылара аҭахӡам;
ашәатәқәа рмырзара
иаҳа ианышәзыманшәалоу аамҭазы напынҵа аҧара аиура, атауарқәеи амаҵзурақәеи картала рыхәҧса ашәара;
ашәарҭадаразы ахәдықәҵара – акарта аныӡ, аусура аанкылара, шәҧара хьчахоит.